สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษา มทส. ได้รับทุนไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเดินทางไปทำวิจัยหัวข้อ Structure and Rheology of Polymer Hydrogel ที่ Kyushu University เป็นเวลา 6 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการตามที่ได้ลงนาม MOU ระหว่าง มทส. และ Kyushu University
ดูข้อมูลทุน JASSO ได้ที่
http://www.jasso.go.jp/scholarship/short_term_e.html