สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงการขยายโอกาสทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาแต่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์

มีปณิธานด้านนี้ว่า "ถ้าเรียนได้...ต้องได้เรียน"   

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษา

ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีละมากกว่า 6,500 ทุน  ดังนี้

 

1. ทุนการศึกษาของรัฐบาล

 แบ่งได้เป็น 2 กองทุนได้แก่

 

   1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 

   1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

 

   (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของกองทุนฯ ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th)

 

2. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งได้ 6 ทุนดังนี้

 

        1) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา มทส. ให้ยืมเป็นเงินค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

        2.) เงินยืมฉุกเฉิน ให้ยืมไม่เกิน 5,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนก่อนสอบปลายภาค

 

        3) กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสรรจากเงินดอกเบี้ยของกองทุน เป็นเงินให้เปล่าตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ

 

        4) กองทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา จัดสรรเป็นเงินสำหรับค่าครองชีพให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เกิน 3,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

        5) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เป็นทุนที่ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา บางทุนจะให้ค่าครองชีพรายเดือนด้วย แบ่งย่อยได้เป็น 7 ทุนดังนี้

 

           5.1) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

           5.2) ทุนโควตาโอลิมปิกวิชาการ

 

           5.3) ทุนโควตาวิทยาศาสตร์

 

           5.4) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

 

           5.5) ทุนศักยภาพ 

 

           5.6) ทุนเรียนดี

 

           5.7) ทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนฯ, ทุนเฉลิมราชกุมารี

                ทุนโควตาจังหวัดชายแดนภาคใต้,  ทุนโควตานักกีฬามหาวิทยาลัย, ทุนโควตาดนตรีและนาฎศิลป์ 

 

        6) ทุนจ้างงานระหว่างกำลังศึกษา เป็นเงินค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในอัตรา 40 บาท/ชั่วโมง

 

 

3. ทุนการศึกษาให้เปล่าจากมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน บุคคลที่มีจิตศรัทธา บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

       เป็นทุนเงินให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด มีมูลค่าเงินต่อทุนการศึกษา ตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 60,000 บาท  โดยมีองค์กร/บุคคลให้ทุนการศึกษาในแต่ละ

 

ปีการศึกษามากกว่า 30 องค์กร  เป็นจำนวนทุนกว่า 189 ทุน