สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา  : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร  : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555

 

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า หน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
202107 - 1  USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1  THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1  MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1  GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
203101 - 1  ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1  ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1  ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1  ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1  ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)

 

 1.3 General Education Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
103113 - 1  MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1  MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1  MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 

 1.4 General Education Course (Social Sciences and Humanities Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
114100 - 1  SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1  THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1  LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1  RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1  BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1  MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1  TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1  PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1  PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิตต่ำสุด : 136
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
102111 - 1  FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1  FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103101 - 1  CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103104 - 1  INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
104101 - 1  PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1  PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
105103 - 1  GENERAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ทั่วไป
4 (4-0-8)
105193 - 1  GENERAL PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (1-3-0)

 

 2.2 Core Course กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
102105 - 1  ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
109201 - 1  BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1  BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
114101 - 2  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
114102 - 1  SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม
3 (1-6-2)
114103 - 1  SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแรกเก็ต
3 (1-6-2)
114104 - 2  SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน
3 (1-6-2)
114105 - 1  SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ
3 (1-6-2)
114106 - 1  SKILL AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
3 (1-6-2)
114107 - 1  BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
4 (3-3-6)
114201 - 1  BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
4 (3-3-6)
114202 - 2  PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
4 (4-0-8)
114203 - 2  BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
4 (4-0-8)
114204 - 2  BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
1 (0-3-0)
114205 - 2  SPORTS NUTRITION
 โภชนศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
114206 - 2  SPORTS NUTRITION LABORATORY
 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
1 (0-3-0)

 

 2.3 Basic Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
114221 - 2  PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
4 (3-3-6)
114321 - 1  SPORTS PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
114322 - 2  EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการแข่งขัน
4 (2-6-4)
114323 - 2  SPORTS INJURIES
 การบาดเจ็บทางการกีฬา
4 (3-3-6)
114324 - 1  SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 จิตวิทยาสังคมกีฬา
3 (3-0-6)
114326 - 1  DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
3 (3-0-6)
114329 - 2  MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
2 (1-3-2)
114330 - 2  SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด
3 (3-0-6)
114334 - 1  RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-3-2)
114481 - 2  SEMINAR
 สัมมนา
1 (0-3-3)

 

 2.4 Area of Concentration Course กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน หน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
114207 - 2  SPORTS EQUIPMENTS AND TECHNOLOGY
 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3 (3-0-6)
114327 - 2  NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน
3 (3-0-6)
114328 - 2  ADMINISTRATION OF BODY AND MIND IN EASTERN STYLE
 การบริหารกายและจิตตามแนวตะวันออก
3 (1-6-2)
114331 - 2  SPORTS COACHING
 การฝึกสอนกีฬา
4 (4-0-8)
114332 - 2  EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4 (4-0-8)
114333 - 1  HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
114335 - 1  MOTOR SKILL LEARNING
 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
3 (3-0-6)
114421 - 1  SPORTS TOURISM AND RECREATION
 กีฬากับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3 (3-0-6)
114422 - 2  EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
4 (4-0-8)
114423 - 2  FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขันและการจัดการสปา
3 (3-0-6)
114430 - 2  SPORTS SCIENCE FOR PROFESSIONAL SPORTS
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อกีฬาอาชีพ
3 (1-6-2)
114482 - 2  SPORTS SCIENCE PROJECT
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (0-6-4)

 

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
114490 - 1  PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
114491 - 2  COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)

 

 4. Free Elective Course  หน่วยกิตต่ำสุด : 8