สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้วยสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล มทส. อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่จำนวน 2 อัตรา

ด้วยสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล มทส. อยู่ระหว่างการเปิด

รับสมัครอาจารย์ใหม่จำนวน 2 อัตราตามรายละเอียด

ในไฟล์ที่แนบมา (ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560) ด้วยเหตุนี้

ทางสาขาวิชาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online 

ได้ที่เว็บไซต์ของส่วนการเจ้าหน้าที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี:

http://203.158.7.28/admissionprofile/page.php

ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้

สามารถติดต่อสอบถามที่ผมได้โดยตรงที่

รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-22 4379 (office), 089-741 2750 (mobile)

อีเมล์: songkot@sut.ac.th