สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชาสัมพันธ์ประก​าศรับสมัครนักศึกษาให​ม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี  2560

สาขาวิขาการรับรู้จากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 (หลักสูตรปกติ)

 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (รศ.ดร. ทรงกต ทศานนท์)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-22 4379 (office), 089-741 2750 (mobile)
อีเมล์: songkot@sut.ac.th

หรือ
เลขานุการสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (รัชนีกร โสมากุล)
โทร. 044-22 4652 (office), 091-954 4655 (mobile)
อีเมล์: rs224652@gmail.com
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา
http://web.sut.ac.th/ces/

http://web.sut.ac.th/ces/pr/2560/Graduate/add160-1.pdf

รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

http://web.sut.ac.th/ces/course/D/2558/1_9.pdf

รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท

http://web.sut.ac.th/ces/course/M/2558/1_9.pdf