สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต ทศานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เข้าศึกษาดูบาน ณ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล และห้องปฎิบัติการการรับรู้จากระยะไกล อาคารเรื่องมือฯ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร. อนันต์  อึ้งวณิชยพันธ์

2. ดร. ธีรเดช  หมูคำ

3. ดร. รุ่งโรจน์  นิลทอง

4. ดร. ปิยะนุช  สิริวัฒน์

5. ดร. จันทรารักษ์  โตวรานนท์