สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมวิชาการเฉพาะทางในหัวข้อ “Geoinformatics Technology ในงาน วทท 41 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2558

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการเฉพาะทางในหัวข้อ “Geoinformatics Technology” ขึ้น ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี (ในกลุ่ม “Symposium and Workshop on Emerging Technologies”) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา บุคลากร และนักวิจัยทางภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ได้มีโอกาส พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ศาสตร์ดังกล่าว ในการศึกษา วิจัย หรือการปฏิบัติงานของตน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไปด้วย เพื่อให้การจัดการประชุมดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ สาขาวิชาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และ/หรือส่งผลงานวิจัย (ในรูปของบทความหรือโปสเตอร์) เข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมดังกล่าว (กำหนดการปัจจุบัน คือภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558) รวมถึงในการประชาสัมพันธ์ การประชุมดังกล่าว ต่อนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน หรือกลุ่มวิชาการ/วิชาชีพของท่านตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ (For more details please see at)

http://econference.sut.ac.th/stt41/web/

[For “Symposium and Workshop on Emerging Technologies”]

http://www.scisoc.or.th/stt41/

[Formal STT 41 website]

 

หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 044-22 4652 (คุณรัชนีกร โสมากุล)

หรือ 044-22 4599, 044-22 4379 (หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล)

ทั้งนี้ บทความที่มีคุณภาพสูงจำนวนหนึ่ง จะได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุรนารี (TCI Tier 1) และวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (TCI Tier 2) ภายหลัง สิ้นสุดการจัดการประชุมครั้งนี้แล้วต่อไปด้วย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1) จดหมายเชิญร่วมประชุมสำหรับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ:    https://www.img.in.th/image/4sU/

2) จดหมายเชิญร่วมประชุมสำหรับคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน:

 https://www.img.in.th/image/4sy/