สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556
ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี
และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสารสนเทศ ในงานดังกล่า