สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สราภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล นำนักศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ “The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2013” ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สราภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้นำนักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2013”  ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม จำนวน 6 คน  ดังนี้

1. นางสิริลักษณ์  ตะนัง 

2. นางสาวอินทรียา  สุทธิวานิช

3. นายปฏิวัติ  ฤทธิเดช

4. นายณัฐชัย อนันตกาล

5. นางสาววารุณี  อ้วนโพธิ์กลาง

6. นางสาววิลาวัลย์  ประสมทรัพย์