สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย  และสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท.) จัดการประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่  The 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers: 1st GI-GRAD ”ระหว่างวันวันที่ 19 21  มิถุนายน 2556ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ทางด้านภูมิสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัยรุ่นใหม่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันในระหว่างสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gi-grad2013.sut.ac.th/