สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช

การสอบวิทยานิพนธ์
ของ  นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 14  ตุลาคม  2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2

ในหัวข้อเรื่อง

ภาษาไทย       การหาตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายวัตถุประสงค์  

ภาษาอังกฤษ   POSITIONING AMBIENT AIR QUALITY MONITORING STATIONS UTILIZING SPATIAL MULTI-OBJECTIVE DECISION ANALYSES