สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา