สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นักศึกษาระดับ

รหัสนักศึกษา

ผลงานดีเด่นด้าน/รายละเอียดผลงาน/รางวัล

1

นายสาธิต    แสงประดิษฐ์

บัณฑิตศึกษา

D4910428

การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552

รางวัลนำเสนอบทความทางวิชาการดีเด่นด้าน

การพัฒนาเครื่องมืออัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ๆ ด้านภูมิสารสนเทศ  เรื่อง “การปรับปรุงเทคนิค ISH  TRANSFORMATION สำหรับการทำ PAN-SHARPENING บนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส”

2

นางสาวกาญจนา  ทองบุญนาค

บัณฑิตศึกษา

D4610182

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลที่ 2 ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software) ประเภท นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชื่อผลงาน 
“โครงข่ายใยประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร”

3

นายนรินทร์  วงศ์ษา

บัณฑิตศึกษา

M5010110

การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553

รางวัลการนำเสนอบทความทางวิชาการ

รางวัลชมเชย เรื่อง “การประเมินการปกคลุมพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล NOAA-AVHRR”

4

นายสวรินทร์  ฤกษ์อยู่สุข

บัณฑิตศึกษา

D5310180

การประชุมทางวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร” ครั้งที่ 2  งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555
รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง “ซอฟท์แวร์และแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติ”

5

นายนิติ   เอี่ยมชื่น

บัณฑิตศึกษา

D5310159

ประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers: “The 1st GIGRAD2013”) ประจำปี 2556
รางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม  เรื่อง “การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบบจำลองคลูเอส (CLUE-S)กรณีศึกษา บริเวณพื้นที่โดยรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา”