สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0

2 ระดับดุษฏีบัณฑิต

(1)  หมวดวิชาบังคับ

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องศึกษา เนื่องมาจากความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการศึกษารายวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และต่อการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 4 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(1)

106701

หลักการรับรู้จากระยะไกล 2

(Principles of Remote Sensing II)

4 (4-0-12)

106702

การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง

(Advanced Remote Sensing)

4 (3-3-10)

106703

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง

(Advanced Geographic Information System)

4 (3-3-10)

106704(2)

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ

(Geoinformatics Research Methodology)

3 (3-0-9)

หมายเหตุ:    (1) ตัวเลขในวงเล็บช่องหน่วยกิตคือจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ (การบรรยาย-การทำปฎิบัติการ-การทบทวนหรือศึกษาด้วยตนเอง) สำหรับแต่ละรายวิชา โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับการบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการเท่ากับการทำปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามลำดับ

                 (2) เป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต

 

(2)  หมวดวิชาเลือก

เป็นรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษา โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับหมวดวิชาเลือกของระดับมหาบัณฑิต

(3)  หมวดวิชาสัมมนา

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา เพราะว่ามีความสำคัญต่อการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และการเตรียมสอบวิทยา นิพนธ์ของตัวนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 2 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106881

สัมมนา 3

(Seminar III)

1 (1-0-3)

106882

สัมมนา 4

(Seminar IV)

1 (1-0-3)

 


(4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดตามแผนการศึกษาของตน ดังนี้ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106891

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1

(Ph.D. Thesis Plan 1.1)

60

106892

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1

(Ph.D. Thesis Plan 2.1)

45

106893

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2

(Ph.D. Thesis Plan 2.2)

60

 

ความหมายเลขรหัสวิชา

รหัสรายวิชาซึ่งแสดงด้วยตัวเลข 6 หลักนับจากซ้ายมือ มีความหมายดังนี้

หลักที่  1              หมายถึง   สำนักวิชา (เลข 1 หมายถึง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

หลักที่   2 และ 3         หมายถึง     สาขาวิชาที่รับผิดชอบ (เลข 06 หมายถึง สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล)

หลักที่  4              หมายถึง   ระดับของรายวิชา ดังนี้

       เลข 5          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

       เลข 6          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาโท

       เลข 7          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง

       เลข 8          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาเอก

หลักที่ 5               หมายถึง   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้

       เลข 0          หมายถึง   หมวดวิชาบังคับ

       เลข 1 และ 2  หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล

       เลข 3 และ 4  หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

       เลข 5          หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก  

       เลข 6 และ 7  หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ         

       เลข 8          หมายถึง   หมวดวิชาสัมมนา

       เลข 9          หมายถึง   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

หลัก ที่ 6               หมายถึง   ลำดับของรายวิชาในแต่ละหมวดและกลุ่มวิชาที่กำหนดข้างต้น (หลักที่ 5) ในแต่ละระดับของรายวิชา (หลักที่ 4)

 


http://science.sut.ac.th/2013/remote-sensing/content/detail/181