สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0

1.ระดับมหาบัณฑิต

(1)  หมวดวิชาบังคับ

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องศึกษา เนื่องมาจากความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการศึกษารายวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และต่อการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 5 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(1)

106601

หลักการรับรู้จากระยะไกล 1

(Principles of Remote Sensing I)

4 (4-0-12)

106602

การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข

(Digital Image Analysis and Interpretation)

4 (3-3-10)

106603

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(Geographic Information System)

4 (3-3-10)

106604

หลักการสำรวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข

(Principles of Surveying and Digital Photogrammetry)

4 (3-3-10)

106704(2)

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ

(Geoinformatics Research Methodology)

3 (3-0-9)

หมายเหตุ:    (1) ตัวเลขในวงเล็บช่องหน่วยกิตคือจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ (การบรรยาย-การทำปฎิบัติการ-การทบทวนหรือศึกษาด้วยตนเอง) สำหรับแต่ละรายวิชา โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับการบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการเท่ากับการทำปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามลำดับ

                 (2) เป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต

 

(2)  หมวดวิชาเลือก

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตามหลักสูตร หรือต่อการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเอง แยกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล (RS) 2) กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 3) กลุ่มวิชาทางระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) และ 4) กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ดังนี้

 

1) กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล (RS)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106711

การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง

(Advanced Digital Image Processing)

4 (3-3-10)

106712

การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน

(Microwave and Thermal Infrared Remote Sensing)

4 (4-0-12)

106713

การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม

(Remote Sensing of Environment)

4 (3-3-10)

106714

การสำรวจบรรยากาศและมหาสมุทรจากระยะไกล

(Atmospheric and Oceanic Remote Sensing)

4 (4-0-12)

106715

การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา

(Remote Sensing in Archaeology and Anthopology Studies)

4 (4-0-12)

106716

หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล

(Physical Principles of Remote Sensing)

3 (3-0-9)

2) กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106731

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์

(Geographic Information System and Multi-Criteria Decision Analysis)

4 (3-3-10)

106732

ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

(Geospatial Database Management System)

4 (3-3-10)

106733

แบบจำลองเชิงพื้นที่

(Geospatial Modeling)

4 (3-3-10)

106734

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการขนส่ง

(Geographic Information System for Transportation)

4 (3-3-10)

106735

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการดินและน้ำ

(Geographic Information System for Soil and Water Management)

4 (3-3-10)


 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106736

การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ

(Web-based Geospatial Programming)

4 (3-3-10)

106737

แบบจำลองทำเลที่ตั้ง

(Locational Models)

3 (3-0-9)

106738

การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค

(Urban and Regional Planning)

3 (3-0-9)

106739

การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน

(Land Evaluation and Land Use Planning)

3 (3-0-9)

106741

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการสาธารณสุข

(Geographic Information System for Public Health)

3 (3-0-9)

106742

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว

(Geographic Information System for Tourism)

3 (3-0-9)

3) กลุ่มวิชาทางระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106751

การสำรวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขั้นสูง

(Advanced Surveying and Digital Photogrammetry)

3 (3-0-9)

106752

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเพื่อการบริหารการเสี่ยงภัยพิบัติ

(Global Positioning System for Disaster Risk Management)

3 (3-0-9)

106753

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเพื่อการโยธาสาธารณะ

(Global Positioning System for Public Works)

4 (3-3-10)

4) กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106561

อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

(Introduction to Meteorology)

3 (3-0-9)

106562

ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น

(Introduction to Geoinformatics)

4 (3-3-10)

106761

ภูมิสารสนเทศประยุกต์

(Applied Geoinformatics)

4 (4-0-12)

106762

ธรณีศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศ

(Geoscience for Geoinformatics)

4 (3-3-10)

106763

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

(Integrated Natural Resource and Environmental Management)

4 (4-0-12)

106764

ภัยธรรมชาติและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(Natural Disaster and Risk Analysis)

4 (4-0-12)

106765

สถิติเชิงพื้นที่

(Geospatial Statistics)

3 (3-0-9)

106766

การจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

(Integrated Watershed Management)

3 (3-0-9)


 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106767

ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้

(Geoinformatics for Forest Ecosystem Management)

3 (3-0-9)

106768

ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์

(Applied Climatology)

3 (3-0-9)

106769

ภูมิสารสนเทศสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

(Geoinformatics for Local Administration Organization)

3 (3-0-9)

106771

การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ

(Geoinformatics Field Study)

2 (1-3-4)

106772

หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ

(Special Topics in Geoinformatics Research)

2 (2-0-6)

 

(3)  หมวดวิชาสัมมนา

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา เพราะว่ามีความสำคัญต่อการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และการเตรียมสอบวิทยา นิพนธ์ของตัวนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 2 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106681

สัมมนา 1

(Seminar I)

1 (1-0-3)

106682

สัมมนา 2

(Seminar II)

1 (1-0-3)

(4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน ให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดตามแผนการศึกษาของตน ดังนี้ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106691

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1

(M.Sc. Thesis Plan A 1)

45

106692

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2

(M.Sc. Thesis Plan A 2)

15

106693

การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต แผน ข

(Independent Study)

6

 

2 ระดับดุษฏีบัณฑิต

(1)  หมวดวิชาบังคับ

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องศึกษา เนื่องมาจากความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการศึกษารายวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และต่อการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 4 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(1)

106701

หลักการรับรู้จากระยะไกล 2

(Principles of Remote Sensing II)

4 (4-0-12)

106702

การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง

(Advanced Remote Sensing)

4 (3-3-10)

106703

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง

(Advanced Geographic Information System)

4 (3-3-10)

106704(2)

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ

(Geoinformatics Research Methodology)

3 (3-0-9)

หมายเหตุ:    (1) ตัวเลขในวงเล็บช่องหน่วยกิตคือจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ (การบรรยาย-การทำปฎิบัติการ-การทบทวนหรือศึกษาด้วยตนเอง) สำหรับแต่ละรายวิชา โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับการบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการเท่ากับการทำปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามลำดับ

                 (2) เป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต

 

(2)  หมวดวิชาเลือก

เป็นรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษา โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับหมวดวิชาเลือกของระดับมหาบัณฑิต

(3)  หมวดวิชาสัมมนา

เป็น รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา เพราะว่ามีความสำคัญต่อการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และการเตรียมสอบวิทยา นิพนธ์ของตัวนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 2 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106881

สัมมนา 3

(Seminar III)

1 (1-0-3)

106882

สัมมนา 4

(Seminar IV)

1 (1-0-3)

 


(4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดตามแผนการศึกษาของตน ดังนี้ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

106891

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1

(Ph.D. Thesis Plan 1.1)

60

106892

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1

(Ph.D. Thesis Plan 2.1)

45

106893

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2

(Ph.D. Thesis Plan 2.2)

60

 

ความหมายเลขรหัสวิชา

รหัสรายวิชาซึ่งแสดงด้วยตัวเลข 6 หลักนับจากซ้ายมือ มีความหมายดังนี้

หลักที่  1              หมายถึง   สำนักวิชา (เลข 1 หมายถึง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

หลักที่   2 และ 3         หมายถึง     สาขาวิชาที่รับผิดชอบ (เลข 06 หมายถึง สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล)

หลักที่  4              หมายถึง   ระดับของรายวิชา ดังนี้

       เลข 5          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

       เลข 6          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาโท

       เลข 7          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง

       เลข 8          หมายถึง   วิชาระดับปริญญาเอก

หลักที่ 5               หมายถึง   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้

       เลข 0          หมายถึง   หมวดวิชาบังคับ

       เลข 1 และ 2  หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล

       เลข 3 และ 4  หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

       เลข 5          หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก  

       เลข 6 และ 7  หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ         

       เลข 8          หมายถึง   หมวดวิชาสัมมนา

       เลข 9          หมายถึง   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

หลัก ที่ 6               หมายถึง   ลำดับของรายวิชาในแต่ละหมวดและกลุ่มวิชาที่กำหนดข้างต้น (หลักที่ 5) ในแต่ละระดับของรายวิชา (หลักที่ 4)