สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

สาขาวิชา            การรับรู้จากระยะไกล

หลักสูตร             วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กำลังศึกษา

3) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ

4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นโดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา

5) ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกแบบ 1 แบบ 1.1 ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นอย่างดีและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามความเห็นชอบของสาขาวิชา และมีโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ส่งพร้อมใบสมัคร

6) มีคุณสมบัติอื่นตามที่สาขาวิชากำหนดในประกาศรับสมัครนักศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1) หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท

2) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจำนวน  1  ฉบับ

3) รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา  (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

4) โครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์  (สำหรับผู้สมัครในแผนการศึกษาแบบ 1.1 ซึ่งเน้นการทำวิจัยเพียงอย่างเดียว)

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร   ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การทำงาน   หนังสือรับรองและผลการสอบสัมภาษณ์ (หรือสอบข้อเขียน)

 

แผนการศึกษา

               หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น2แบบคือ

1. แบบ 1.1

เป็นแผนการศึกษาที่เนื้อหาของหลักสูตรได้แก่การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิตสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท

2. แบบ 2.1
เป็นแผนการศึกษาที่เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

- ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า   45         หน่วยกิต

- ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า                          18         หน่วยกิต

(รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63หน่วยกิต)

3. แบบ 2.2
เป็นแผนการศึกษาที่เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

- ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า   60         หน่วยกิต

- ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  30          หน่วยกิต

(รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต)

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล      

โทรศัพท์   0-4422-4652

โทรสาร    0-4422-4185

e-mail :  rs224652@gmail.com

 

เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://science.sut.ac.th/2013/remote-sensing

 

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนถ้าจำนวนนักศึกษาที่คัดเลือกได้น้อยกว่า 3 คน