สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วทม. (ภูมิศาสตร์)

สาขาวิชา            การรับรู้จากระยะไกล

หลักสูตร             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

3) หากไม่เป็นไปตามข้อ2 ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นโดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา

5) มีคุณสมบัติอื่นตามที่สาขาวิชากำหนดในประกาศรับสมัครนักศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1) หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี

2) หนังสือรับรอง (Recommendation)  จากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ฉบับ

3) รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

4) โครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้สมัครในแผน ก  แบบ ก 1ซึ่งเน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว)

 

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การทำงานหนังสือรับรองและผลการสอบสัมภาษณ์ (หรือสอบข้อเขียน)

แผนการศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผนคือ

1.  แผน ก แบบ ก 1

เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

2.  แผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

3.  แผน ข

เป็นแผนการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระหรือการทำโครงการพิเศษซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล     

โทรศัพท์   0-4422-4652

โทรสาร    0-4422-4185

e-mail :  rs224652@gmail.com

 

เว็บไซต์ของสาขาวิชา :

http://science.sut.ac.th/2013/remote-หensing

 

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนถ้าจำนวนนักศึกษาที่คัดเลือกได้น้อยกว่า 3 คน