สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา


หน้าที่และสิทธิของผู้ช่วยสอนฯ

     ช่วยงานสอน งานวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต หากจะต้องลงทะเบียนเกิน 12 หน่วยกิต จำนวนรายวิชาต้องไม่เกิน 3 รายวิชา และได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนร้อยละ 50

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

     1. เป็นนักศึกษาสามัญขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

     2. มีความประพฤติดี

     3. ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา

     4. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรฯ ไม่ตำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่านับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัครรับทุน หรือไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่าตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงสุดที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาครั้งปัจจุบัน แล้วแต่กรณี

     5. ถ้าเป็นผู้ลาศึกษาต่อ ต้องเป็นการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

     6. นักศึกษาสามัญขั้นบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อน

 

รายละเอียดทุน

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/images/stories/MasterDegree/ta-ra_rules.pdf