สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นสำหรับบัณฑิตศึกษา