สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=41&lang=th

เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา”    

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://ird.sut.ac.th  

ระดับปริญญาโท จำนวน 20,000 บาท 

ระดับปริญญาเอก จำนวน  40,000 บาท  

กรณีได้รับทุน OROG 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 10,000 บาท 

ระดับปริญญาเอก จำนวน  20,000 บาท