สาขาวิชาสรีรวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาทางวิชาการโดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

สัมมนาทางวิชาการโดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา ที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 โดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรจุลชีววิทยา ได้ร่วมการฟังการนำเสนอ และแรกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กันอย่างแพร่หลาย