สาขาวิชาสรีรวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

            ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

            ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษา                 ระดับบัณฑิตศึกษา

            ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

            ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

            ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

            ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย

            ทุนกิตติบัณฑิต

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม             

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา

111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 โทรสาร 0-4422-3010