สาขาวิชาสรีรวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์