สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดี คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ยืนยันคุณภาพ ม. เฉพาะทางที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเคียงคู่สังคม
 

 

   

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และ รางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand  โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
          ในโอกาสนี้  อธิการบดี มทส.  ได้มอบช่อดอกไม้ที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา มทส. ที่ได้เข้ารับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในครั้งนี้ รวม 5 รางวัล  ประกอบด้วย
 
1.  รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 62 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ดร.วิทวัส แสนรังค์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแอ๊กเช็งจ์คับปลิ้งที่มีความชี้เฉพาะความคงทน และเกิดที่อุณหภูมิห้องของโครงสร้างแบบเฮทเทอร์โรระหว่าง BiFeO3 แบบโดเมนเดี่ยว และCo” 
 
2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 62 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่  ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การคำนวณแบบเฟิร์สพรินซิเพิลของความบกพร่องและรอยต่อบางชนิดในสารกลุ่มเพอรอฟสไกท์ออกไซด์” 
 
3. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ระบบถ่ายภาพตัดขวางความเร็วสูงด้วยแสงโพลาไรซ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ และ นายคุณากร พละวงศ์ 
 
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ พรหมเพชร ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ ผศ. ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ ดร.ศักดิ์วิบูลย์ จันทราษี  ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ   
 
5. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดเพื่อการสร้างแผนภาพความหนาของฟิล์มบางแบบไม่สัมผัส” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์  ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา แซ่เตียว และนางสาวจิราภรณ์ แสนเจ้