สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส.
ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ
ผศ.ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา
ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น “รางวัลระดับดี”
จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)