สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. อ.ดร.วิทวัส แสนรังค์ อ.ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส.
อ.ดร.วิทวัส  แสนรังค์
อ.ดร.อิทธิพล  ฟองแก้ว
ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ “รางวัลระดับดี”
จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)