สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมศักดิ์  มีมนต์
ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”
จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)