สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ มทส. ติดอันดับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดย สกว.

สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ มทส. ติดอันดับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดย สกว.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้ TRF Index ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป 
โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ อยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เผยผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2557 ตามลำดับ เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสาขาวิชา สำหรับในครั้งนี้ มีหน่วยงานสมัครเข้าร่วม จำนวน 405 หน่วยงาน จาก 25 สถาบันการศึกษา แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 18 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง และสถาบัน 1 แห่ง ซึ่งมีการประเมินใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ 5) กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ และ 6) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ Equivalent Rating 5 Journal Publication / Faculty Member (30%) Life-time Citation / Faculty Member (35%) และ Life-time Citation /Life-time Journal Publication (35%)
 ทั้งนี้ ตามแนวนโยบาย SUT Re-profile 2020 หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และสร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง
สาขาวิชา Physics
รูปภาพ