สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันคลองส่งน้ำ ต. หนองจะบก อ.เมือง จ. นครราชสีมา

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี 
 
รูปภาพกิจกรรม