สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเดซี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเดซี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ในโอกาสนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นายภราดา  ปรางค์ชัยกุล  นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ นายภราดา  ปรางค์ชัยกุล  ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ของผู้แทนประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันเดซี (DESY Summer Student) ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 16) โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561

อนึ่ง องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และ สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ ครูสอนฟิสิกส์ นิสิต นักศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ สถาบันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการคัดเลือกในขั้นตอนแรก โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย

สำหรับปี พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของเซิร์น เดซี และจีเอสไอ รวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 4 คน ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 2 คน นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน 4 คน และนักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ จำนวน 2 คน

 

ที่มา: http://www.princess-it.org