สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์