สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ครับ: 

Room C2-123, C2 building, Tuesday 14 August 2018, 13.00-15.00

13.00-13.50 “Apply Machine Learning to Scientific Research”, Weerapat Pittayakanchit, Department of Physics, University of Chicago

13.50-14.00 Break         

14.00-14.50 “IR magneto-spectroscopy of the topological character of Pb(1-x)Sn(x)Se topological crystalline insulator” by Dr. Thanyanan Phuphachong, Physics Teacher at Mahidol Wittayanusorn School

Talk title: Apply Machine Learning to Scientific Research

Weerapat Pittayakanchit

Department of Physics, University of Chicago, USA