สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนกันยายน 2560

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
X-ray echoes around black holes ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 (C2)