สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนกันยายน 2560

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Chemistry of catalysts ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 C2