สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลใหญ่ ผลงานวิจัย ประจำปี 2559 สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติพิเศษของวัสดุขั้นสูงสำหรับใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่" โดยความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ที่อาจใช้เสริมหรือแทนที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มวัสดุซิลิกอนซึ่งมีขีดจำกัดมากในการพัฒนาต่อไป วิธีแก้ปัญหาคือหาวัสดุใหม่ที่มีความสามารถสูงกว่าสารกึ่งตัวนำแบบดั้งเดิม การวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติพิเศษของวัสดุขั้นสูงสำหรับใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ โดยทำการวิจัยในวัสดุ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโลหะออกไซด์และโลหะแชลโคจิไนด์ และกลุ่มวัสดุคาร์บอน การค้นพบครั้งนี้เป็นความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบเชิงวิชาการสูง ซึ่งดูจากแนวโน้มการอ้างอิงและการที่ผลงานได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูง (ค่า Impact Factor รวมของ 4 บทความ มีค่าประมาณ 78) ในระยะยาวคาดว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ อาทิ spintronics และ valleytronics รวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้รางวัลระดับดีเด่นได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท

ภาพความประทับใจ

 

และ ดร.ธนชาติ เอกนภากุล นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์สองมิติบนพื้นผิววัสดุโลหะทรานซิซันไดแชลโคเจไนด์   โดยเทคนิคโฟโตอิมิชชันสเปกโทสโกปี" ซึ่งผลการศึกษาสามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ช่องว่างของออกซิเจน การสะสมของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวและสมบัติการมีขั้ว/ไม่มีขั้วเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการเกิดโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์สองมิติบนวัสดุโลหะทรานซิชันออกไซด์ เช่น สตรอนเทียมไททาเนต และ โพแทสเซียมแทนทาเลต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างและควบคุมสมบัติของแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติและการประยุกต์เกี่ยวกับเซนเซอร์แสง 2) กลวิธีใหม่ในการเตรียมวัสดุแบบผิวชั้นเดียวขนาดใหญ่ โดยการสอดแทรกของโพแทสเซียมเข้าไปในพื้นผิวของวัสดุโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ แถบตัวนำสองมิติได้ถูกทำให้ปรากฏขึ้นและอยู่ที่โมเมนตัมใกล้เคียงมากกับแถบวาเลนซ์ กล่าวได้ว่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทช่องว่างแถบพลังงานแบบไม่ตรงเป็นประเภทช่องว่างแถบพลังงานแบบตรง งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงงานวิจัย วิชาการ และเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้รางวัลระดับดีได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท