สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนเมษายน

 

*****ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. มีบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความหมายของฟิสิกส์" โดย รศ.บุรินทร์ กำจัดภัย ณ ห้อง C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2