สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ มทส. ครองอันดับ 1 ของประเทศ 4 ครั้งซ้อน

เผยผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สกว.
ฟิสิกส์ มทส. ครองอันดับ 1 ของประเทศ 4 ครั้งซ้อน ย้ำภาพเมืองหลวงแห่งฟิสิกส์ของไทย

 

 

อธิการบดี มทส. ปลื้ม เผยผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาไทยในประเทศ ปี 2557 (TopTRF Index) โดย สกว. ผลปรากฏว่า สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ยังคงรักษาแชมป์ ครองอันดับ 1 ของประเทศ ย้ำภาพชัด เมืองหลวงแห่งฟิสิกส์ของไทยนับเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน

 

**************************

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สิบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ยังคงรักษาแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน ได้รับการประเมินคุณภาพระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.8) เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (Top TRF Index) 

 

 

จากผลการประเมินครั้งล่าสุด สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ยังคงรักษาคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับดีเยี่ยม การได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะเป็นการแสดงสัมฤทธิผลและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังถือเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับการเฉลิมฉลองการสถาปนา มทส. ครบ 25 ปีที่ อันเป็นผลมาจากการร่วมคิด ร่วมทำของทุกฝ่าย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พึ่งของสังคม โดยตลอดระระเวลาที่ผ่านมา นักวิจัยและผลงานวิจัยด้านฟิสิกส์ของ มทส. ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัยระดับดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556 และผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี 2558 ผลงานวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" รวมถึง ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นสมาชิกของ ALICE (A Large Ion Collider Experiment) ความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น (CERN) เป็นแห่งแรกของไทยและอาเซียน ความร่วมมือกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง (Institute of High Energy Physics: IHEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนจัดกิจกรรมสำคัญทางด้านฟิสิกส์ อาทิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์เชิงคำนวณ ปี 2556 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวัสดุเชิงฟิสิกส์และวัสดุนาโน ปี 2557 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นานาชาติ (International Young Physicists' Tournament - IYPT) ปี 2558 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) ปี 2558 และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ มทส.ยังจะเป็นเจ้าภาพจัด Sino – Thai Symposium on High Energy Physics and Beyond 2016 (STSP’2016) อีกด้วย

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สิบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับคณาจารย์สาขาฟิสิกส์ ร่วมกันถ่ายภาพ