สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ มทส. ระดมสมอง ในโอกาสฉลอง 25 ปี มทส.

ฟิสิกส์ มทส. ระดมสมอง ในโอกาสฉลอง 25 ปี มทส. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสาขาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านฟิสิกส์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ได้จัดงานเสวนาวิชาการ 25 ปี ฟิสิกส์ มทส. “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”  ณ ห้องสุรนารี  สุรสัมมนาคาร เพื่อระดมสมองในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสาขาในทศวรรษหน้า โดยมี ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยชั้นนำด้านฟิสิกส์ของประเทศ อาทิ ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศ.นท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ร่วมบรรยายถึงบทบาทของสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์ต่อการพัฒนาประเทศ  และในโอกาสนี้ ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี มทส. และอดีตหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ท่านแรก ได้บรรยายในหัวข้อ ฟิสิกส์ มทส. ในทศวรรษหน้า นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  อธิการบดี มทส. ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง และ รศ.ดร.วิทยา  อมรกิจบำรุง อดีตนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย และ ผศ.ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2555 ร่วมเสวนาในหัวข้อ ฟิสิกส์ไทย “อดีต ปัจจุบันและอนาคต” โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ยังได้จัดการเสวนาทิศทางสาขาฟิสิกส์ มทส. ในทศวรรษหน้า จากมุมมองของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เพื่อระดมความคิดของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  ในการพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์ในทศวรรษหน้า  โดยมีศิษย์เก่า ร่วมเสวนา อาทิ รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด และ อ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว ม.อุบลราชธานี ผศ.ดร.สำเร็จ  คันธี มรภ.อุดรธานี อ.ดร.มรกต พุทธกาล มทร.ธัญบุรี ดร.นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   อ.ดร.สิริ สิรินิลกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ม.นเรศวร อ.ดร.ศุภปิยะ สิระนันท์ และ อ.ดร.ยุทธพงษ์ อินทร์กง มทร.อีสาน ดร.วันวิสา  ลิ้มพิรัตน์ และ ดร.กฤษดา  กิตติมานะพันธ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อ.ดร.สรไกร  ศรีศุภผล ม.บูรพา อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่ และ อ.ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์ มทส. เป็นต้น และในตอนค่ำวันเดียวกัน สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ยังได้จัด งานคืนสู่เหย้า ฟิสิกส์ มทส. ขึ้น ณ อาคารสุรนิทัศน์ โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนาสาขาเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสอดรับกับนโยบายการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์/นักฟิสิกส์ชั้นนำของประเทศ ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์ของประเทศ  คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส.