สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มทส. จับมือ สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง ประเทศจีน ร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

มทส. จับมือ สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง ประเทศจีน ร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงของภูมิภาคอาเซียน


ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ศาตราจารย์ ดร. ยี่ฟาง หวัง (Prof. Dr. Yifang Wang) ผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง (Institute of High Energy Physics, IHEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง มทส. กับ IHEP โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากทั้งสองสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูง รวมถึงการร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านฟิสิกส์พลังงานสูง ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงโครงสร้างและสมบัติของสสารในระดับมูลฐานที่เล็กที่สุดของสสารหรือควาร์ก โดยผลจากการลงนามจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการร่วมกัน 

ทั้งนี้ IHEP ถือเป็นหน่วยงานชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 มีศูนย์ปฏิบัติวิจัยการชนของอิเล็กตรอนกับโพสิตรอน (Beijing Electron Positron Collider, BEPC) ทำให้สามารถค้นพบอนุภาคใหม่ๆ ที่สำคัญจำนวนมาก รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยทั้งด้านการทดลอง และด้านทฤษฎีเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ IHEP ยังมีความร่วมมือกับองค์กรวิจัย ชั้นนำต่างๆ ของยุโรปและเอเชีย เช่น The European Organization for Nuclear Research หรือ CERN ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, The Deutsches Elektronen-Synchrotron (German Electron Synchrotron, DESY) ประเทศเยอรมันนี และ High Energy Accelerator Research Organization หรือ KEK ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ปัจจุบันทำการเปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกในหลายสาขา มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 500 คน นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก มากกว่า 50 คน มีคณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คน 

สำหรับ มทส. ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งผลจากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนองค์ความรู้ระหว่างกัน อันจะเป็นส่วนสำคัญต่อ มทส. เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงของภูมิภาคอาเซียนต่อไป