สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือติดตั้งและใช้งานเครือข่ายกริดคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 18.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือติดตั้งและใช้งานเครือข่ายกริดคอมพิวเตอร์ (Worldwide LHC Computing Grid: WLCG) ระหว่าง Prof.Rolf Dieter Heuer ผู้บริหารสูงสุด องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (Director General, European Organization for Nuclear Research : CERN) ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จฬ.) และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือในเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานความร่วมมือวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง โดยเครือข่าย WLCG เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของหลายประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider (LHC) ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสามของประเทศไทย คือ สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเข้าร่วมเป็นศูนย์ระดับ 2 (Tier 2) ของเครือข่าย ซึ่งมีโครงสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกดังกล่าว ที่ทำหน้าที่สำรองข้อมูล เพื่อใช้งานในภูมิภาค

อ่านต่อได้จาก http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news201310103