สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มวิจัย

ฟิสิกส์ของสารควบแน่น
 • First Principles and Experimental Study of Electronic and Microscopic Structures
 • Superconducting and Magnetic Materials
 • Transport Properties in Exotic Materials
วัสดุเชิงฟิสิกส์ และนาโนเทคโนโลยี
 • Advanced and Functional Materials
 • Crystal Growth & Design
 • Nanofabrication
 • Nanostructured Materials
 • Chiral Perturbation Theory, Chiral Quark Models
 • Hadrons,  Exotic Hadrons and Atoms
 • Heavy-ion Collision at CERN, Quark-Gluon Plasma, QCD Critical Point
 • Quantum Chromodynamics
 • Supersymmetry
ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค และแสงซินโครตรอน
 • Accelerator Physics
 • Applications of Synchrotron Light for Materials Characterization and Investigations of Phenomena in Materials
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • Computational and Theoretical Astrophysics
 • Physics of Interstellar Matter