สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การรับสมัครและทุน

ระดับปริญญาตรี

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ทุนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ทุนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนใน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 โทรสาร 0-4422-3010