สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1/2564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ (SCI05 1195)

1/2564

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง  จะต้องทำการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 8 การทดลอง

อาจารย์ผู้ประสานงาน : รศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์
เอกสารประกอบการเรียน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 105195 
 
กระดาษกราฟ 
กระดาษกราฟ semi-log 
 
ปฏิบัติการที่ Report ห้องเรียน 
1. การวัด F10301
2. การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน F10302
3. การสั่นพ้องของคลื่นนิ่งในเส้นลวด F10305
4. การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง F10307
5. สนามไฟฟ้า F10309
6. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง F10311
7. การแทรกสอด F10314
8. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก F10316
แบบฟอร์มขอชดเชยปฏิบัติการ   >>  
คำชี้แจงรายวิชา 105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์   >>  

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์