สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1/2564 ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (SCI05 1194)

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง  จะต้องทำการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 8 การทดลอง

อาจารย์ผู้ประสานงาน : รศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์
เอกสารประกอบการเรียน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 105194  
(หมายเหตุ: เอกสารประกอบการเรียนใช้ร่วมกับรายวิชา 105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์)
 
ปฏิบัติการที่ Report ห้องเรียน 
1. การวัด F103101
2. การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน F103102
3. การสั่นพ้องของคลื่นนิ่งในเส้นลวด F103105
4. การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง F103107
5. สนามไฟฟ้า F103109
6. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง F103111
7. การแทรกสอด F103114
8. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก F103116
แบบฟอร์มขอชดเชยปฏิบัติการ   >>  
คำชี้แจงรายวิชา 105194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน   >>  

 

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป