สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1/2564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (SCI05 1193)

1/2564

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง  จะต้องทำการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 8 การทดลอง

                         

อาจารย์ผู้ประสานงาน : ผศ. ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
แจ้งนักศึกษาให้เข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SUT e-Learning


 

ปฏิบัติการที่ เรื่อง เอกสารประกอบ ห้องเรียน
1 การวัดปริมาณทางฟฟิสิกส์ F10301
2 การเคลื่อนที่เชิงเส้น F10302
3 การอนุรักษ์พลังงาน   F10304

4

การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง F10303
5 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มเพนดูลัม F10308
6 คลื่นนิ่งในเส้นลวด F10305
7 คลื่นนิ่งของคลื่นเสียงในหลอดปลายเปิด 1 ข้าง F10307
8 แรงลอยตัว   F10306
  แบบฟอร์มขอชดเชยปฏิบัติการ   >>  
  คำชี้แจงรายวิชา 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  >>  
  เกณฑ์การให้คะแนนรายงาน >>  

 

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป