สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1/2564 ฟิสิกส์ทั่วไป (SCI05 1003)

<< ภาคการศึกษาที่ 1 /2564

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

เนื้อหารายวิชา

การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม

การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง  กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
 

 

ประกาศ *** นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ผู้สอนกำหนด เท่านั้น ****

 

 

หัวข้อเรื่อง (Titles)

เอกสารประกอบการเรียน (Documents) การบ้าน (HW)
1. การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน
Chapter 1. 1-D, 2-D of motion, Force and Newton's law.

(4 หน้า/1 แผ่น)
 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

1.1 

1.2 

2. การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม
Chapter 2. Energy conservation, conservation of linear momentum and angular momentum

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

3. การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น
Chapter 3. Harmonic Oscillation

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

4. คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง
Chapter 4. Waves

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

5. กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด
Chapter 5. Fluid Mechanics

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

6. สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
Chapter 6. Electrostatics