สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1/2564 ฟิสิกส์ 1 (SCI05 1001)

<< ภาคการศึกษาที่ 1/2564

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ

E-mail : monchai@sut.ac.th

ในรายวิชา SCI05 1001 Physics I มีหัวข้อเรื่องดังนี้ การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียงการไหลของของไหล  

 

ประกาศ *** นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ผู้สอนกำหนด เท่านั้น ****

 

 

หัวข้อเรื่อง เอกสารประกอบการเรียน การบ้าน

1. การเคลื่อนที่

 • ปริมาณทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 • การเคลื่อนที่ในสองมิติ

 

slide >> 

book>> 

 

2. แรงและกฏของนิวตัน

 • แรง
 • กฏของนิวตัน

 

 

 

3. งานและพลังงาน

 • งาน
 • พลังงาน

 

 

 

4. ระบบอนุภาค โมเมนตัมและการชน

 • ระบบอนุภาคโมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัม
  การชน
 
 

 

5. การเคลื่อนที่แบบหมุน

 • วัตถุแข็งแกร็งหมุนรอบแกนตรึง
 • โมเมนต์ความเฉื่อย
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

 

 

6. การแกว่งกวัด

 • การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • ระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ

 

 

7. สมบัติทั่วไปของคลื่นกล

 • คลื่นและชนิดของคลื่น
 • คลื่นนิ่ง

 

8. คลื่นเสียง

 • คลื่นเสียง
 • การได้ยิน

 

9. สถิตศาสตร์ของไหล

 • สถิตศาสตร์ของของไหล
 • แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด

10. พลศาสตร์ของไหล

 • สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
 • การประยุกต์สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี