สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3/2562 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (105192)

105192 Physics Laboratory 2

รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ

 

กระดาษกราฟ 

เอกสารที่ต้องอ่านเรื่องความคลาดเคลื่อน  

 

การทดลอง ห้อง เอกสาร ตัวอย่างกราฟ
Lab.1 สนามไฟฟ้า F10309
Lab. 2 วงจรไฟฟ้าและกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ F10310  
Lab. 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC F10311
Lab. 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC F10312  
Lab. 5 การเลี้ยวเบน F10313  
Lab. 6 การแทรกสอด F10314
Lab. 7 การโพลาไรซ์ F10315  
Lab. 8 ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก F10316

 

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการ

Download >> ใบลา.pdf