สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3/2563 ฟิสิกส์ทั่วไป (105103)

<< ภาคการศึกษาที่ 3 /2563

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

เนื้อหารายวิชา

การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม

การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง  กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
 

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

 

ประกาศ *** นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ผู้สอนกำหนด เท่านั้น ****

กลุ่ม คะแนน

105103

อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

 

105103

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

 

 

 

หัวข้อเรื่อง (Titles)

เอกสารประกอบการเรียน (Documents) การบ้าน (HW)
1. การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน
Chapter 1. 1-D, 2-D of motion, Force and Newton's law.

(4 หน้า/1 แผ่น)
 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

1.1 

1.2 

2. การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม
Chapter 2. Energy conservation, conservation of linear momentum and angular momentum

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

3. การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น
Chapter 3. Harmonic Oscillation

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

4. คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง
Chapter 4. Waves

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

5. กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด
Chapter 5. Fluid Mechanics

(4 หน้า/1 แผ่น)

 

 

(1 หน้า/1 แผ่น)
สำหรับออนไลน์

6. สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
Chapter 6. Electrostatics