สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3/2563 ฟิสิกส์ 2 (105102)

<<  ภาคการศึกษา  3/2563 >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
105102 - 1 
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว

 

105102 - 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
 
105102 - 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล

 

105102 - 1

อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน

 

105102 - 1 

อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

 


 

หัวข้อเรื่อง การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

การบ้านชุดที่1 บทที่1  

 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  

การบ้านชุดที่2 บทที่2  

 

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

การบ้านชุดที่3 บทที่3 

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์

 

การบ้านชุดที่4 บทที่4 

5. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ กฎของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ์ 

การบ้านชุดที่5 บทที่5 

6. ขดลวดเหนี่ยวนำและแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ขดลวดเหนี่ยวนำL
 • วงจร LR และ LC
 • แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และวงจรกระแสสลับอนุกรม RLC

การบ้านชุดที่6 บทที่6 

7. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงกายภาพ

 • การแทรกสอดของแสงจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ และจากการสะท้อนบนฟิล์มบาง
 • การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคคู่  กำลังแยก และเกรตติ้ง
 • โพลาไรเซชัน

การบ้านชุดที่7 บทที่7 

8. ฟิสิกส์ควอนตัมระดับเบื้องต้น

 • การแผ่รังสีของวัตถุดำ
 • ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
 • แบบจำลองอะตอมของ Bohr

การบ้านชุดที่8 บทที่8